Plníme Vaše sny o domově ve skutečnost

POSTUP PŘI OHLÁŠENÍ STAVBY

 

Tento návod se vztahuje pouze na stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, vyžadující územně plánovací informaci.

1. Zjistěte si informace o pozemku, na kterém budete stavět

Před koupí pozemku je vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad a zjistit, jestli je vyhlédnutý pozemek vedený jako stavební pozemek a zda je možné na něm postavit rodinný dům podle vašich představ. Na stavebním úřadu si můžete rovněž ověřit, jestli kolem pozemku není naplánovaná nějaká, pro vás nežádoucí, stavba (dálnice, továrna apod.).


2. Zažádejte si o územně plánovací informaci

Před podáním samotného ohlášení si musíte na stavebním úřadě zažádat o územně plánovací informaci, díky které se dozvíte, jestli a za jakých podmínek lze na pozemku stavět. Najdete zde seznam dotčených orgánů neboli institucí, které se musí ke stavbě vyjádřit (např. odbor ochrany životního prostředí nebo odbor památkové péče). 
 

Územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání. Tato lhůta může být zkrácena v případě, že orgán, který ji vydal, žadateli sdělí, že vydaná územně plánovací informace ztratila platnost, protože došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

Žádost o územně plánovací informaci

      Vzor vyplnění_ Žádost o územně plánovací informaci


3. Nechte si zpracovat projektovou dokumentaci  

 

Projektová dokumentace k domu, musí být zpracována autorizovaným projektantem. Je vhodné, aby projektant přímo spolupracoval s dotčenými institucemi. Tímto předejdete případným problémům (např. nesouhlas památkářů s nevhodnou barvou fasády). 

Projektant také může ušetřit mnoho času a práce spojené se sháněním razítek tím, že zajistí většinu povolení za Vás. Služby tohoto typu většinou bývají zpoplatněny.  K zařizování různých povolení si lze najmout specializovanou firmu provozující stavební poradenství či inženýrskou činnost. Firmy si za tuto službu účtují mezi 8 000 až 45 000 korunami.  Pokud se budete rozhodovat, zda využít či nevyužít těchto služeb zvažte, jestli se vám vyplatí investovat Váš čas do obíhání úřadů. 


4. Informujte vlastníky sousedních pozemků

Společně s ohlášením musíte doložit, že jste o svém záměru prokazatelně informovali vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich. Doklad o informování vlastníků sousedních pozemků lze získat více způsoby. Nejjednodušším způsobem je potvrzení o obeslání vlastníků doporučeným dopisem na dodejku (znáte jako obálku s modrým nebo červeným pruhem). Průvodní dopis by měl obsahovat záměr a popis stavby včetně staveb vedlejších. Ideální je přiložit i kopii výkresové dokumentace (situační výkres, pohledy apod.).

Dalším způsobem informování vlastníků je nechat si od nich podepsat kopii projektové dokumentace. Nezapomeňte, že u každého podpisu musí být uvedeno i jeho datum.

Pokud neznáte vaše budoucí sousedy, dohledejte si tuto informaci na stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí (nahlizenidokn.cuzk.cz/) nebo požádejte stavební úřad, aby vám informaci poskytl.


5. Vyplňte ohlášení stavby         

Pro ohlášení stavby je nutné vyplnit formulář, který je k disposici na každém stavebním úřadě, případně si jej můžete stáhnout níže.

V druhé části formuláře je seznam příloh, které budou k ohlášení nutné, plus přehled dotčených orgánů, jejichž souhlas potřebujete (seznam získáte z územně plánovací informace).

Ohlášení stavby

Vzor vyplnění_ Ohlášení stavby


6. Odevzdejte písemnosti na úřadě 

Odevzdejte správně vyplněný formulář včetně všech příloh i se závaznými stanovisky institucí a vlastníků sítí na podatelně stavebního úřadu. Snazší je poslat všechny písemnosti doporučeně poštou. Díky doporučenému dopisu získáte razítko potvrzující odeslání písemností, které by Vám při návštěvě stavebního úřadu pravděpodobně chybělo (pokud odevzdáváte Ohlášení osobně je nutné mít razítko o odevzdání), navíc úředník vám stejně hned neřekne, jestli je vše v pořádku.
 

Z každého odevzdávaného dokumentu si udělejte alespoň jednu kopii.


7. Čekejte na souhlas úřadu

Do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, by měl úřad zaslat souhlas se stavbou společně s jednou kopií ověřené projektové dokumentace. Od tohoto okamžiku můžete začít stavět. Pokud od úřadu do stanoveného termínu 40 dnů nepřijde žádné vyjádření, lze to brát jako tichý souhlas se stavbou.

Pokud úřad stavbu do 30 dní zakáže, je nutné zažádat o stavební povolení a projít celým stavebním řízením.

 

Další užitečné dokumenty 

Čestné prohlášení stavebního dozora (u staveb prováděných svépomocí)

Plná moc

  

 

Vlastnosti Ohlášení stavby
Položka Náležitosti
Ohlášení stavby Stavba rodinného domu se zastavěnou plochou do 150 m2, jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů, nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být v souladu s územně plánovací informací, stát v zastavěném území a nesmí mít nároky na novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Není třeba podstoupit územní řízení, stačí vám územně plánovací informace.
 
Projektová dokumentace Rozsah stejný jako u stavebního povolení
 
Formulář Tří a půl strany plus 11 příloh
 
Správní řízení Neprobíhá
 
Lhůta na vyřízení Nepřijde-li vyjádření do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, stavební úřad souhlas udělil
 
Kolaudace Neprobíhá. Nutné oznámení stavebnímu úřadu o záměru započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku
 
Pokuta za stavbu bez ohlášení až 200.000 Kč
 
Cena Zdarma